Yhdistyksen perustamisen historiaa

Loppusyksyllä 1978 toimitettiin Lammin kunnanhallitukselle "45 kanta- ja kesäasukkaan" kirjelmä koskien Porraskoskelle suunniteltua koekalanviljelylaitosta.Kirjelmä julkaistiin myös Keski-Häme-lehden joulunumerossa.

Vuosikausia tehtiin työtä ja selvitettiin tulevasta kalanviljelylaitoksesta vesistölle aiheutuvia haittoja. Ristiriitojen tasoittamiseksi pyrittiin keskustelemaan ja muilla tavoin vaikuttamaan paikallisten asukkaiden mielipiteisiin - loppujen lopuksi yhteinen etu oli kyseessä vaikkei aina siltä näyttänyt. Puhtaat vedet ovat tärkeitä niin paikallisille asukkaille, kesämökkiläisille kuin vesissä liikkuville kaloille.

Vihdoin 20.7.1985, oli Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistyksen perustamiskokous Porraskosken koululla.Kokouksen tunnelma oli tiivis ja mielipide-erot kalanviljelylaitosta puoltavien ja sitä vastustavien välillä olivat melkoiset. Suojeluyhdistyksen tavoitteena oli saada estetyksi Porraskosken kalanviljelylaitoksen perustaminen, koska sen katsottiin saastuttavan vesiä ja siten aiheuttavan haittaa ympäristölle. Perustamiskokouksessa jäseniksi ilmoittautui 70 henkilöä.

Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 22.7.1986.

Taistelu Porraskosken kalanviljelylaitosta vastaan

* 23.8.1985 vietiin ministeri Yläjärvelle 552 henkilön allekirjoittama kalanviljelyä Porraskoskella vastustava adressi.

* Yhdistyksen johtokunta pyrki vaikuttamaan päättäjiin pitämällä yhteyttä eri asiantuntijatahoihin ja tiedottamalla niille laitoksen suunnittelun etenemisestä. Myös julkisuudessa Porraskosken kalanviljelylaitoksesta kirjoitettiin ahkerasti.

* 1986 Yhdistys esitti uudelleen maa-ja metsätalousministeriölle Porraskosken koekalanviljelylaitoksen lopettamista.

* 1987 käytiin ministerien Kaj Bärlundin ja Ole Norrbackin luona esittämässä huolestuminen kalanviljelylaitoshankkeesta. Ole Norrback oli lähetystön kanssa pitkälti samaa mieltä kala-asioista. Vieraillessaan myöhemmin Lammilla hän ei hyväksynyt kalanviljelylaitoksen rakentamisesitystä vaan ilmoitti perustavansa toimikunnan selvittämään kalanviljelyn tarpeita.

* 1988 Valtiovarainministeri Erkki Liikasen tapaaminen.

* 1991 Ympäristöministeri Sirpa Pietikäisen tapaaminen.

* Valtion rakennusasiain neuvottelukuntaa informoitiin suunnitteilla olevan kalanviljelylaitoksen haittavaikutuksista.

* 1994 Vesi- ja ympäristöhallituksen johtajan Kaj Bärlundin tapaaminen.

* 1995 Porraskoskeen suunnitellun kalanviljelylaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin teettäminen Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky:llä.

* Yhdistys esitti 16.10.95 ministeri Kalevi Hemilälle Porraskosken kalanviljelylaitoksen lupahakemuksen vetämistä pois vesioikeudesta. Hän sanoi harkitsevansa asiaa ja päättävänsä siitä itse. RKTL veti lupahakemuksen pois vesioikeudesta 17.11. 1997.

* Yhdistys teki Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen toiminnasta valituksen Suomen ympäristökeskukseen.

* 1996 - 1997 Porraskosken katselmustoimitus jatkui.

* Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ilmoitti 17.11. 1997 Länsi-Suomen vesioikeudelle, että se peruuttaa aiemmin jättämänsä Porraskosken kalanviljelylaitosta koskevan lupahakemuksen. Parikymmentä vuotta kestänyt taistelu puhtaiden vesien puolesta oli päättynyt ja Porraskoskelle suunniteltu kalanviljelylaitos jäi toteutumatta.

Tutkimuksia

* 1985 Ensimmäiset yhdistyksen toimesta otetut vesinäytteet.Vesinäytteiden ottoa jatkettu siitä lähtien.

* 1987 Levätutkimus aloitettiin. Ensimmäiset sinilevien kukintatutkimukset.

* 1988 Päätös pohjasedimenttitutkimusten aloittamisesta kesällä.

* 1994 Evojoen kunnostamissuunnitelma aloitetaan. Kaislikkojen niiton tarvetta tutkittiin.

* 1997 Yhteydenotto Lammin biologiseen asemaan Ekojärven ja Evojoen veden laadun parantamiseksi.

* 2009 Opinnäytetyö, ks. Lammin Evojoen ja Ekojärven kuormitusselvitys.

* 2011 Opinnäytetyö, ks. Suomenjoen valuma-alueen ravinnekuormitusselvitys.

Saavutuksia

* 1986 Yhdistyksen toimesta alkoi talousjätteiden keräys kesäaikaan.

* 1987 Toiminta metsälannoituksen lentolevityksen lopettamiseksi käynnistyi.

* 1992 Avusjärven ruoppauksen vastustaminen. Lintupönttöjen laitto järvien rannoille.

* 1993 Lippahaisenjärven tyhjänä pitoa moitittiin.

* 1996 Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä oli kasvanut lähes 400 henkilöön. Yhdistys vietti toimintatarmoisena ja toiveikkaan 10-vuotisjuhlaansa 8.7.1995 Nerosmajalla. Juhlaan osallistui n. 150 henkeä, kunnallisneuvos Uljas Kiuru kertoi lähialueiden historiasta ja orkesteri Sonantti tansitti yleisöä.

* 1997 Muistutus Eino Hakalan lomakylähankkeesta. Kunnallisaloite vesiensuojelusuunnitelman saamiseksi Hauhon reitille.

* 1.12.1997 Lammin-Tuuloksen ktt:n ky:ltä 3000 mk:n stipendi vesiensuojelutoimintaan.

* 2004 vuonna Hämeen ympäristöpalkinto myönnettiin Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistykselle.
Perusteluissa mainittiin näin: "Hämeen ympäristöpalkinnon 2004 saa Lammilla toimiva Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys aloitteellisesta, monipuolisesta ja tuloksellisesta toiminnasta vesien suojelemiseksi.