Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistyksen ehdotuksia vesienhoitosuunnitelmaan 2007-12-18

Suomenjoki

Palauttaminen luonnontilaan uiton jäljiltä. Tällöin uittoa varten koskista raivatut kivet palautetaan ainakin osittain takaisin koskiin ja suoritetaan kunnostus kalojen lisääntymistä varten. Kunnostus tulee suorittaa siten, ettei synny tulvimisen vaaraa joen varressa olevilla alueilla. Tietääksemme TE-keskus ajoi joitakin vuosia sitten kunnostusta, mutta Padasjoen kunta vastusti.

Heinäjoki

Palauttaminen luonnontilaan uiton jäljiltä. Tällöin uittoa varten koskista raivatut kivet palautetaan ainakin osittain takaisin koskiin ja suoritetaan kunnostus kalojen lisääntymistä varten Kunnostus tulee suorittaa siten, ettei synny tulvimisen vaaraa joen varressa olevilla alueilla.

Nerosjärvi

Suunnitellaan ainetasetutkimuksen suorittamista. Sen tarkoituksena on selvittää kuormituksen määrä ja pyrkiä löytämään toimenpiteet, joilla järven sisäinen kuormitus saataisiin vähenemään.

Veden pinnan korkeutta nostetaan hieman ja tehdään säännöstelyrajat Porraskosken padolle sekä tulvaraja Nerosjärveen. Järven vedenkorkeuden vaihtelussa pyritään säilyttämään vedenkorkeuden luontainen vaihtelu. Järven laatuluokka pyritään saamaan erinomaiseksi.

Luukunkoski

Suoritetaan kunnostus kalojen lisääntymisalueeksi.

Porraskoski Ylä- ja Alajoki

Ylä- ja Alajoessa suoritetaan kunnostus kalojen lisääntymisalueeksi. Yläjoesta tehdään kalatie Kuohijärveen. Yläjokeen asetetaan Porraskosken padolle säännöstelyrajat voimalaitoksen käyttöä varten.

Kuohijärvi

Pinnankorkeuden liian alas laskemisen estämien Kukkian virran kalataloudellisen kunnostuksen yhteydessä tai toteuttamalla muu kunnostus. Mahdollinen vedenkorkeuden lievä nostaminen.

Evojoki

Suojakaistat pyritään saamaan koko joen varren tarvittaviin kohtiin. Kosteikkoja ja laskeutusaltaita rakennetaan pelloilta ja soilta tapahtuvan ravinneaineiden valumisen vähentämiseksi. Suorakylvön käyttöä maatalouden ravinnepäästöjen vähentäjänä pyritään edistämään. Vedenkorkeuden äkillisiä suuria vaihteluita pyritään vähentämään sulkemalla suo-ojia tai muuten rajoittamalla ojitetuilta soilta tulevia nopeita veden purkautumisia. Suoritetaan kalataloudellinen kunnostus koko joen matkalla.

Ekojärvi ja Ekojoki

Vedenkorkeuden liiallinen laskeminen liian alas pyritään estämään Ekojoen kunnostuksen yhteydessä tehtävillä toimenpiteillä. Veden virtaus ohjataan pääasiassa Ekojoen kautta kanavan asemasta. Suoritetaan kalataloudellinen kunnostus Ekojoessa.

Alannejärvet

Veden laadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet.

Avusjärvet

Veden laadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet.Yhteenveto

Vesienhoitosuunnitelmaa tehtäessä tulisi ottaa huomioon seuraavia seikkoja.

Maatalous

Havaintojemme mukaan peltojen valtaojista valuu erittäin ravinnerikasta vettä.

Usein nämä ojat alkavat suoalueilta, jotka on ojitettu.

Maatalouden ravinnepäästöjen arvioidaan yleensä olevan luokkaa 60 % kaikista päästöistä.

Maatalouden päästöjen vähentäminen on ensiarvoisen tärkeä. Tällöin suojakaistat, kosteikot ja laskeutusaltaat on saatava pakollisina käyttöön . Päästöjen seuranta ja valvonta on saatava tilakohtaiseksi. Suorakylvön mahdollisuus maatalouden ravinnepäästöjen vähentämiseksi pyritään saamaan käyttöön soveltuvin osin.

Suoalueilta tuleva vesi on imeytettävä turvealueen läpi ennen sen päästämistä alaspäin.

Rantarakentaminen

Rakentamista lähelle rantaa ei tule sallia. Kuntien rakennusviranomaisia tulisi kouluttaa ja valvoa tehokkaammin rantarakentamisessa. On kuntia, joissa ei tiedetä järvien vedenkorkeuksia eikä oteta huomioon tulvakorkeuksia, vaan sallitaan rakentaa aivan vesirajaan. Ympäristökeskusten tulisi valvoa tehokkaasti kuntien toimintaa rantarakentamisessa.

Vesistöjen ennallistaminen

Uittokäytössä olleita koskia tulee palauttaa ennalleen kalojen luontaisiksi lisääntymisalueiksi ja virkistyskäyttöön. Kalataloudellisia kunnostuksia tehdään soveltuvissa kohdissa. Vedenkorkeuden laskemista liian alas pyritään estämään soveltuvissa kohteissa.

Tarpeettomat vanhat säännöstelyt puretaan ja vesistöt ennallistetaan.Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys ry

Vilho Räsänen

Puheenjohtaja